Adatvédelem és Kamera szabályzat

A Tóth & Tóth & Tóth Kft. képviseletében a Paddy's Pasta & Sandwiches tiszteletben tartja az Ön adatainak bizalmasságát és elkötelezett személyes adatai titkosságának megőrzése mellett. Célkitűzésünk, hogy a lehető legnagyobb mértékben egyértelműek és nyíltak legyünk azzal kapcsolatban, mit és miért teszünk.

A Tóth & Tóth & Tóth Kft. felelősséget vállal a paddys.hu weboldalon és kapcsolódó weboldalain, mobilapplikációin és különböző, egyéb médiumon keresztül (papír alapon, telefonon keresztül stb.) gyűjtött személyes adatokért.

Kapcsolatfelvételei adataink: Magyarország, 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 1. +36-30/438-6069, +36-30/579-4210. A Tóth & Tóth & Tóth Kft. bejegyzési székhelye Magyarországon, Budapesten található a következő regisztrációs szám alatt: 13-09-170634.

Számunkra fontos, hogy Ön hogyan látja az adatvédelmi kérdéseket. Ossza meg velünk véleményét! Ha megjegyzése vagy kérdése lenne, írjon nekünk emailt az paddys.info@gmail.com emailcímre.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és miért?

Az adatokat közvetlenül Öntől gyűjtjük, amikor Ön regisztrál weboldalunkra, valamint telefonos vagy emailes üzenetváltásaink során (az Ön neve, emailcíme, postacíme, számlázási címe, valamint telefonszáma).

Ha azt szeretné, hogy a személyes adatai törlésre vagy módosításra kerüljenek, kérjük, küldjön egy erre irányuló kérést paddys.info@gmail.com e-mail címre.

Weboldalunk használati adatait is gyűjtjük „cookie”-k (internetes „süti” adatfájlok) segítségével (például az Ön IP-címe, böngészőjének és operációs rendszerének típusa, oldalmegtekintések, valamint adatok arról, hogy Ön hogyan használja weboldalunkat (pl.: gyakoriság, időszakok), ha esetleg másik weboldalról érkezett, akkor tároljuk a kapcsolódó weboldal címét).

A személyes adatok gyűjtésének célja:

 1. az Ön megrendeléseinek feldolgozása és teljesítése
 2. az Ön nálunk nyitott fiókjának kezelése
 3. weboldalunk formatervezésének, elrendezésének és működésének fejlesztése
 4. kiváló szolgáltatás biztosítása Ön felé és annak folyamatos fejlesztésére irányuló törekvés
 5. valamint termékekről és szolgáltatásokról történő információközlés, amelyet Ön kérelmezett, vagy amelyről úgy véljük, hogy hasznosnak találja majd.

Hogyan használjuk fel az Ön személyes adatait és mennyi ideig tároljuk azokat?

Amikor valamelyik termékünket megrendeli, fiókja kezelésének, megrendelésének teljesítése és szerződési kötelezettségeink végrehajtása érdekében dolgozzuk fel személyes adatait.

Ha Ön engedélyt ad számunkra, akkor 3 évig tároljuk az Ön emailcímét és telefonszámát, ezeket felhasználva értesítjük Önt információkról kizárólag a folyamatban lévő megrendelésével kapcsolatban.

Ha nem szeretne ilyen értesítéseket kapni, akkor Önnek lehetősége van bármikor leiratkozni egy nyilatkozat kitöltésével, valamint a leiratkozási hivatkozásra történő kattintással, amely minden emailünk alján található, vagy ez ügyben felveheti a kapcsolatot az ügyfélszolgálati központunkkal is.

 

1. Információ a regisztrációval kapcsolatban a paddys.hu webáruházban

A regisztráció benyújtásával a Megbízó elfogadja, hogy Tóth és Tóth & Tóth Kft. a személyes adatokat a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a) pont (1) bekezdés 5. szakaszának megfelelően kell, hogy teljesítse a megrendeléseket és reklámozza szolgáltatásait. Megbízó tudomásul veszi, hogy Megbízó kérheti a személyes adatainak törlését az adatkezelőnek benyújtott kérelemmel.

 

2. Adatvédelem

Az Adatvédelmi Politika célja, hogy a Paddy Pasta & Sandwiches tájékoztassa meglévő és leendő ügyfeleit a személyes adataik köréről az általa kezelt honlapon, hogy bemutassa a Paddy Pasta & Sandwiches adatellenőrzési- és feldolgozási eljárásait és, hogy lehetőséget biztosítson a személyes adatok törlésére.

Az ügyfelek személyes adatainak ellenőrzésének célja az, hogy a megrendeléseket pontosan és időben tudja teljesíteni. E célból kell, hogy hozzáférjenek az Ön által megadott adatokhoz. A 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról a) pont (1) bekezdés 5. szakasza nyújt jogalapot ehhez. A Paddy Pasta & Sandwiches addig kezeli ily módon az ügyfelek személyes adatait, amíg az ügyfél vissza nem vonja beleegyezését személyes adatainak feldolgozására. A személyes adatokat harmadik fél számára nem adja ki, nem teszi közzé és nem is használja más – a fentiekben meghatározottól eltérő – célra.

A megadott adatok tárolására egy zártláncú informatikai rendszer jött létre az előírásoknak megfelelően az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetve.

 

3. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A Tóth & Tóth & Tóth Kft. a paddys.hu webáruház működtetésével kapcsolatos tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk a Tóth & Tóth & Tóth  Kft. részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az az adatközlő felelőssége és kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

A Tóth & Tóth & Tóth  Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: 
 

 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 
 • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.);
 • 2013. évi V. törvény - a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.); 
 • 1997. évi CLV. törvény - a fogyasztóvédelemről (Fgytv.); 
 • 1998. évi XIX. törvény - a büntetőeljárásról (Be.); 
 • 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során
 • 2000. évi C. törvény - a számvitelről (Számv. tv.); 
 • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.); 
 • 2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.); 
 • 2005. évi CXXXIII. törvény - a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól (SzVMt.); 
 • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.), 
 • 2012. évi CLIX. törvény - a postai szolgáltatásokról (Postatv.). 
 • Egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során", Strasbourgban, 1981. Január 28. Napján kelt Egyezmény, 1998. Évi VI, törvény 
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletével (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról
   

Webáruházi adatkezelések 
3.1. Megrendelői adatok 
Az adatkezelés célja: a Tóth & Tóth & Tóth Kft. egységektől történő megrendelés, számla kiállítása, a megrendelők nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések azonosíthatósága és teljesítése, a megrendelés és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése, megrendelői kapcsolattartás, panaszkezelés, a célzottabb kiszolgálás. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, név, cím, telefonszám, e-mail cím, a megrendelt termékek megnevezése, mennyisége, vételára. 

Az adatkezelés időtartama: a termékek, szolgáltatások megrendelése esetén a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.


Adattovábbítás: 
- a Megrendelő szállítási címére megrendelést teljesítő Paddy’s Pasta & Sandwiches egységet működtető vállalkozáshoz, annak azon munkatársai és alvállalkozói részére, akik a megrendelt szolgáltatás teljesítésében közvetlenül részt vesznek (a rendelést feldolgozó diszpécser, és a rendelést kiszállító futár) 
- bankkártyás fizetés esetén a bankkártyát kibocsátó bank felé,

- elektronikus SzÉP kártyával történő fizetés esetén az elektronikus SzÉP kártyát kibocsátó bank felé.

Az adattovábbítás jogalapja: az Infotv. 6. § (6) bekezdése, illetve az érintett önkéntes hozzájárulása. 

3.2. Panaszos visszajelzések, reklamációk kezelése 
Az adatkezelés célja: a Tóth & Tóth & Tóth Kft. egységek által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, panaszok kezelése. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, a megrendelő neve, szállítási címe, a megrendelt termékek megnevezése, vételára, a megrendelés és a panasz bejelentésnek időpontja, a panasz leírása, a megrendelő által érvényesíteni kívánt igény és a kifogás rendezésének módja. 

Az adatkezelés időtartama: a jelen tájékoztató 3.1. pontja szerint, továbbá az elektronikus levélben elküldött panaszok és az írásbeli panaszokra adott levélbeli válaszok tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a Vásárlók Könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év. 

 3.3. A www.paddys.hu szerver naplózása 
www.paddys.hu weblap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza Megrendelő rendeléseit, profiljának módosítását. 

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatások működésének ellenőrzése, a személyre szabott kiszolgálás és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az Eker. tv. 13/A. § (3) bekezdése. 

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám, dátum, időpont, 

Adatfeldolgozók: Tóth & Tóth & Tóth Korlátolt Felelősségű Társaság, 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 1.

Külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése: 
A www.paddys.hu portál kódja a Tóth & Tóth & Tóth  Kft.-től független, harmadik fél által üzemeltetett, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. A Tóth & Tóth & Tóth  Kft. természetesen nem felelős ezen weboldalak tulajdonosainak és működtetőinek adatvédelmi szabályzatáért. Felhívjuk a figyelmet, hogy fontos elolvasni minden olyan weboldalnak az adatvédelmi szabályzatát, amely személyes adatok megadását kéri. Az IP cím olyan számsorozat, mellyel az internetre fellépő felhasználók számítógépei, mobil eszközei egyértelműen azonosíthatók. Az IP címek segítségével akár földrajzilag is lokalizálható az adott számítógépet használó látogató. A meglátogatott oldalak címe, valamint a dátum, időpont adatok önmagukban az érintett azonosítására nem alkalmasak, azonban egyéb (pl. regisztráció során megadott) adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel a felhasználóra vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. 

Cookie-k: A HTTP-süti (általában egyszerűen süti, illetve angolul cookie) egy információcsomag, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával. A legtöbb böngésző egyszerű szöveges fájlban vagy fájlokban tárolja a sütik tartalmát, hogy azok a böngésző kikapcsolása és újraindítása után is elérhetőek maradjanak (ezeket sütifájloknak nevezik). Ha a böngésző visszaküld egy sütit, a kiszolgálónak lehetősége van összekapcsolni az aktuális kérést a korábbiakkal. Leggyakrabban egy adott weboldal regisztrált felhasználóinak azonosítására, „bevásárlókosár” nyilvántartására vagy látogatók nyomonkövetésére használják. 

www.paddys.hu webáruház üzemeltetője gondoskodik a biztonságról, a webhelyünkön megadott adatok épségéről és titkosságáról, és rendszeresen frissíti a biztonsági óvintézkedéseit a legújabb technológiáknak megfelelően. 
 

4. Webáruház adatai:

www.paddys.hu webáruház üzemeltetője a Tóth & Tóth & Tóth  Kft. 
Székhely: 2016 Leányfalu, Boldogtanyai út 1.
Telephely: 2500 Esztergom, Széchenyi tér 13.
Adószám: 24953191-2-13
Bejegyző hatóság: Fővárosi Cégbíróság
Ügyfélszolgálat: +36-30/579 4210
telefonon: a Paddy’s Pasta & Sandwiches étterem telefonszámán 
e-mail: rendeles.paddys@gmail.com

 

Hírlevél regisztráció

Tóth & Tóth & Tóth Kft. a www.paddys.hu weboldal üzemeltetője. Hírlevél szolgáltatás révén tartja naprakészen ügyfeleit.

Tóth & Tóth & Tóth Kft-nek nem áll szándékában  kéretlen e-maileket küldözgetni, így a hírlevél szolgáltatást azoknak az ügyfeleknek tartja fenn, akik regisztrációjuk során hozzájárulásukat adják ilyen jellegű e-mailek küldéséhez. Azon ügyfeleknek, akik szeretnének kapni elektronikus hírlevelet, ki kell töltenie a regisztrációs űrlapot. A hírlevélre feliratkozással az Ügyfél átadja bizonyos személyes adatait. E személyes adatokat a honlapon közzétett űrlapon adhatja meg.  Az Ügyfél úgy is feliratkozhat hírlevélre, hogy nem távolítja el a "Feliratkozás a hírlevélre" ikont.

A személyes adatok feldolgozása a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál regisztrált módon történik.

Ha azt szeretné, hogy a személyes adatai törlésre vagy módosításra kerüljenek, kérjük, küldjön egy erre irányuló kérést paddys.info@gmail.com e-mail címre.